പശു കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യോജന ആമുഖം

മൃഗസംരക്ഷണ മന്ത്രാലയത്തോടൊപ്പം മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരകർഷക വകുപ്പിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ കന്നുകാലി സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് മൃഗസംരക്ഷണ ബിസിനസ്സ് വർദ്ധിച്ചുവരികയാണെന്നും അതിവേഗം വളരുകയാണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മൃഗസംരക്ഷകർക്കായി ‘പശു കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി’ രൂപത്തിൽ സുപ്രധാന നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടെ 2022 ഓടെ കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് കാഴ്ചയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ നൽകുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളം മൃഗസംരക്ഷണ ബിസിനസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. പശു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം മത്സ്യകൃഷി, കോഴി വളർത്തൽ, ആടുകൾ, ആട്, പശു, എരുമ വളർത്തൽ എന്നിവയ്ക്കായി കർഷകർക്ക് വായ്പ നൽകുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ കർഷകർക്കായി പശു കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി ലഭിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി ഹരിയാന മാറി.

പശു കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ യോജന:

ആധാർ കാർഡ്

പാൻ കാർഡ്

വോട്ടർ ഐഡി

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്

പാസ്‌പോർട്ട് വലുപ്പ ഫോട്ടോ

പശു കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യോജനയ്ക്കുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം:

 • ഫിഷറി: ഉൾനാടൻ ഫിഷറീസ്, അക്വാകൾച്ചർ: മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ (വ്യക്തിഗത & ഗ്രൂപ്പുകൾ / പങ്കാളികൾ / ഷെയർക്രോപ്പർമാർ / കുടിയാൻ കർഷകർ), സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾ, സംയുക്ത ബാധ്യതാ ഗ്രൂപ്പുകൾ, വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകൾ. മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കുളങ്ങൾ, ടാങ്ക്, തുറന്ന ജലാശയങ്ങൾ, റേസ് വേ, ഹാച്ചറി, വളർത്തൽ യൂണിറ്റ്, മത്സ്യകൃഷി, മത്സ്യബന്ധന സംബന്ധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ലൈസൻസ് കൈവശം വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാന നിർദ്ദിഷ്ട മത്സ്യബന്ധനം എന്നിവ ഗുണഭോക്താക്കൾ സ്വന്തമാക്കുകയോ പാട്ടത്തിന് നൽകുകയോ വേണം. അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
 • മറൈൻ ഫിഷറീസ്: മുകളിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മത്സ്യബന്ധന കപ്പലുകൾ / ബോട്ടുകൾ സ്വന്തമാക്കുകയോ പാട്ടത്തിനെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക, ആവശ്യമായ മത്സ്യബന്ധന ലൈസൻസ് / എസ്റ്റ്യൂറിയിലും കടലിലും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് അനുമതി, എസ്റ്റ്യൂറികളിലും ഓപ്പൺ കടലിലുമുള്ള മത്സ്യകൃഷി / സമുദ്രകൃഷി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാന നിർദ്ദിഷ്ട മത്സ്യബന്ധനം, അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ .
 • കോഴി വളർത്തൽ
 • Dairy:  Farmers and Dairy farmers either individual or joint borrower, Joint Liability Groups or Self Help Groups including tenant farmers having owned /rented/leased sheds.

പശു കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ:

 1. 1.60 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് പലിശ ഈടാക്കില്ല.
 2. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ 7% പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ നൽകുന്നു.
 3. ഇതിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ 3% സബ്സിഡി നൽകുന്നു, ബാക്കി 4% ഹരിയാന സർക്കാർ ഇളവ് നൽകുന്നു.
 4. ഈ രീതിയിൽ, ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ എടുത്ത വായ്പ യാതൊരു പലിശയും കൂടാതെ ആയിരിക്കും.

വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ:

 1. ഒരു കൃഷിക്കാരന് തന്റെ മൃഗത്തെ മുൻകൂട്ടി ഇൻഷ്വർ ചെയ്യണം. ഇതിനായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രൂപ മാത്രം നൽകണം. 100.
 2. പശു കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്കീം പ്രകാരം 1.60 ലക്ഷം വരെ വായ്പയെടുക്കുമ്പോൾ കർഷകൻ മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ട സത്യവാങ്മൂലം.

വായ്പയുടെ സവിശേഷതകൾ:

 1. പശുവിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ഒരു കർഷകന് 50000 രൂപ വായ്പ നൽകും. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി പ്രതിമാസം ആറ് തുല്യ തവണകളായി (ഒരു തവണയ്ക്ക് 6,797 രൂപ) സംസ്ഥാന സർക്കാർ 40783 രൂപ നൽകുന്നു.
 2. എരുമയുടെ ഉടമസ്ഥനായ ഒരു കർഷകന് പ്രതിവർഷം 4% പലിശ സഹിതം 60,249 രൂപ വായ്പ നൽകും.
 3. ആടുകളെയും കോലാടുകളെയും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കർഷകന് പ്രതിവർഷം 4063 വായ്പയും പന്നികളുടെ ഉടമസ്ഥർക്ക് 16337 വായ്പയും നൽകും.
 4. 1.60 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരു കർഷകന് പശു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്കീം പ്രകാരം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ ലഭിക്കും, അതിനായി എന്തെങ്കിലും പണയം വയ്ക്കേണ്ടിവരും.
 5. പശു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്കീമിന് കീഴിൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും സവിശേഷതകളിൽ, ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കർഷകൻ വായ്പ തുക അടച്ചാൽ, പലിശയ്ക്ക് ഇളവ് ലഭിക്കും.

പശു കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം:

 • യോഗ്യരായ വ്യക്തി ബാങ്ക് സന്ദർശിച്ച് പശു കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കണം
 • ആവശ്യമായ രേഖകൾക്കൊപ്പം ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • ഹരിയാന നിവാസികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ബാധകമാകൂ.
 • അപേക്ഷാ ഫോം പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ശേഷം, 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ പശു കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അയയ്ക്കും.

പശു കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ നടപടിക്രമം:

 1. തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിഭാഗം സന്ദർശിക്കുക.
 2. അപേക്ഷാ ഫോം ഡ Download ൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റുചെയ്യുക.
 3. അപേക്ഷാ ഫോം ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 4. അപേക്ഷയും ആവശ്യമായ രേഖകളും അടുത്തുള്ള ബാങ്കിന്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ സമർപ്പിക്കുക.