ബ്ലോഗ്

Home/ബ്ലോഗ്/

പശു കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യോജന

പശു കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യോജന ആമുഖം മൃഗസംരക്ഷണ മന്ത്രാലയത്തോടൊപ്പം മൃഗസംരക്ഷണ, [...]

By |2020-08-18T22:20:02+05:30ജൂലൈ 27th, 2020|പിഎം കിസാൻ|0 Comments

കിസാൻ സമൻ നിധി ഗുണഭോക്തൃ നില

കാർഷിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് [...]

By |2020-06-27T13:54:52+05:30ജൂൺ 27th, 2020|പിഎം കിസാൻ|0 Comments

കിസാൻ സമൻ നിധി രജിസ്ട്രേഷൻ നില ഓൺ‌ലൈൻ

കൃഷി, സഹകരണം, കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിൽ കൃഷി, കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച [...]

By |2020-06-27T13:45:53+05:30ജൂൺ 27th, 2020|പിഎം കിസാൻ|0 Comments

കിസാൻ സമൻ നിധി പദ്ധതി

കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഒരു സംരംഭമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമൻ നിധി. പ്രതിവർഷം [...]

By |2020-06-27T13:36:52+05:30ജൂൺ 26th, 2020|പിഎം കിസാൻ|0 Comments